Článok pre všetkých, ktorých trápia obličkové kamene

Článok pre všetkých, ktorých trápia obličkové kamene

… pre všetkých, ktorých trápia obličkové kamene ☝️

Význam baktérie oxalobacter formigenes degradujúcej oxaláty, tvorba ca-oxalátových konkrementov

Pred 40.rokmi bola objavená jedinečná anaeróbna baktéria Oxalobacter formigenes, ktorá je kľúčovou baktériou degradujúcou/odbúravajúcou oxalát /šťavelan vápenatý/ v črevnom trakte cicavcov. O. formigenes je gramnegatívna, obligátne anaeróbna baktéria v tvare tyčinky alebo zakrivenej tyčinky je nepohyblivá, netvoriaca spóry. Degradácia/odbúravanie oxalátu v čreve pôsobením O. formigenes hrá dôležitú úlohu pri prevencii renálnej toxicity / pri znižovaní rizika vzniku obličkových kameňov/ a oxalátovej nefropatie u ľudí.
Oxalát sa v čreve viaže na vápnik a vylučuje sa stolicou. Diéty s nízkym obsahom vápnika zvyšujú absorpciu oxalátu v čreve. Baktérie degradujúce oxalát, ako je Oxalobacter formigenes , zohrávajú úlohu pri ochrane pred hyperabsorpciou oxalátov. Malabsorpčné syndrómy môžu viesť k nedostatku takýchto baktérií a podporovať hyperabsorpciu oxalátu. Na to aby sa oxalobakter rozmnožoval, rástol v čreve potrebuje oxalát, čiže stravu s obsahom oxalátu, ktorá je pre túto baktériu ,,rastové médium“. O. formigenes ako špecialista na metabolizmus oxalátov, nie je schopný využívať iné substráty, vrátane sacharidov, ako zdroj energie.
Odbúravanie oxalátov anaeróbnou baktériou Oxalobacter formigenes je dôležité pre ľudské zdravie, pomáha predchádzať hyperoxalúrii a poruchám ako je vznik obličkových kameňov. Aktivita baktérií degradujúce oxalát sa dá ťažko identifikovať v črevnej flóre jedincov, pravdepodobne preto, že Oxalobacter je citlivý na bežne používané antimikrobiálne látky. Vie sa však, že O. formigenes je najdôležitejším druhom zapojeným do degradácie oxalátov v ľudskom čreve. Ďalšie baktérie degradujúce oxalát, ktoré boli izolované zo vzoriek ľudskej stolice, zahŕňajú Eubacterium lentum a Enterococcus faecalis. Na rozdiel od O. formigenes sú tieto druhy schopné používať na rast aj iné substráty ako oxalát. Zatiaľ nie je jasné či budú degradovať oxalát v čreve, keď sú k dispozícii alternatívne substráty. O.formigenes osídľuje črevo ľudí už od detstva, presnejšie, deti sú kolonizované O. formigenes, až sa začnú plaziť. Podľa dostupných informácií takmer všetci testovaní jedinci vo veku 6 až 8 rokov majú v tráviacom trakte O. formigenes, /bola zistená vo výkaloch 60 až 80 % dospelých/ avšak táto baktéria sa môže strácať počas života za rôznych okolností. Jedným z dôvodov jej vymiznutia, býva terapeutické používanie antibiotík a iných liekov. Perorálne užívanie antibiotík a expozícia antibiotikám v mladom veku je zvýšeným rizikom tvorby kameňov u ľudí a zníženou prevalenciou kolonizácie O. formigenes.

Ako môže významná časť dospelých stratiť aktivitu degradujúcu oxalát?

Akceptuje sa vysvetlenie, že baktérie degradujúce oxalát sú citlivé na antibiotiká a iné terapeutické liečivá. Obzvlášť inhibičné sú klaritromycín a doxycyklín. Doxycyklín sa používa na boj proti infekciám dýchacích ciest a močových ciest. Okrem spomínaných aplikácií možno klaritromycín použiť v kombinácii s inými liekmi na liečbu gastroduodenálnych infekcií Helicobacter pylori.
To, či je praktické používanie antibiotík zodpovedné za stratu aktivity degradujúcej oxalát, si vyžaduje ďalší výskum. V budúcnosti by sa tak mohlo zamerať na výber látok a dávok liečiv spôsobujúcich minimálne narušenie črevnej mikrobiálnej flóry alebo postterapeutickú inokuláciu O. formigenes na obnovenie populácií degradujúcich oxalát. Jedinečné vlastnosti tejto baktérie, ktoré sa môžu medzi kmeňmi líšiť, môžu ovplyvniť vývoj a výrobu probiotického prípravku. Nedávna štúdia skúmajúca niektoré bežné procesy a podmienky spojené s výrobou probiotických kmeňov I.skupiny O.F., odhalila odolnosť kmeňa OxCC13 voči lyofilizácii alebo skladovaniu v jogurte.
Dostupnosť genómov a proteómu O. formigenes poskytla príležitosť na lepšie pochopenie dôležitých biologických vlastností tejto prospešnej črevnej baktérie, vrátane identifikácie dôležitých proteínov a dráh, ktoré podporujú kolonizáciu odolnosť, aerotoleranciu a enterickú sekréciu oxalátu, odvodeného od hostiteľa. Prehľad genómových sekvencií dvoch kmeňov O. formigenes identifikoval niektoré zaujímavé rozdiely, ktoré môžu naznačovať, že kmene skupiny I a skupiny II využívajú rôzne cesty na prežitie a rast v čreve.

Súčasné poznatky o štruktúre bakteriálnej komunity naznačujú, že prítomnosť O. formigenes je markerom pre bohatšiu diverzitu mikrobiómu a jeho strata je markerom dôležitých zmien mikrobiómu vyvolaných antibiotikami. To, že ani do 6 mesiacov nebola zistená žiadna významná rekolonizácia, zatiaľ čo sa celková diverzita obnovila, je v súlade s pretrvávajúcim narušením mikrobiómu.

Pokračujúci nárast výskytu nefrolitiázy v populáciách je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený zmenou stravovacích návykoch /diéta s nedostatočným prísunom vlákniny, diéta s vysokým obsahom bielkovín, sodíka a cukru/ chyby v životnom štýle /nedostatok fyzickej aktivity, športu/ vo všetkých vyspelých krajinách. Približne 80 % všetkých prípadov obličkových kameňov spôsobuje oxalátová urolitiáza, ktorá sa vyznačuje aj najvyšším rizikom recidívy. Časté recidívy nefrolitiázy prispievajú k závažným komplikáciám a vysokým nákladom na liečbu. Žiaľ, v súčasnosti nie je známy účinný spôsob prevencie urolitiázy. V prípadoch urolitiázy súvisiacej so stravou, by mohli pomôcť zmeny v stravovacích návykoch a tým zabrániť recidíve/opakovaniu/. U niektorých pacientov však tento stav nesúvisí s diétou. Zaujímavé je, že rastie množstvo dôkazov naznačujúcich potenciál mikrobiómu, znížiť riziko rozvoja ochorení obličiek.
Mnohé štúdie sa primárne zamerali na použitie Oxalobacter formigenes u pacientov s urolitiázou, ako som aj vyššie spomínala, táto baktéria nie je ideálnym probiotikom pre svoju citlivosť na antibiotiká a nízke pH. Preto sa nasledujúci výskum zameral na baktérie, ktoré sú schopné degradovať oxalát a to na dobre známe probiotiká, vrátane kmeňov Lactobacillus a Bifidobacterium, Eubacterium lentum, Enterococcus faecalis a Escherichia coli/Bifidobacterium lactis , Enterococcus faecali a Eubacterium lentum obsahujú taktiež oxalyl-CoA dekarboxylázu, ktorá môže pomôcť pri rozklade oxalátov/. Viac o výskume si môžete prečítať tu https://www.mdpi.com/2073-4409/11/2/284

Nemej dôležité je spomenúť, že nedostatok O. formigenes môže prispieť k citlivosti na oxalát.

Citlivosť/senzitivita na oxalát, môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ktoré vedú k nesprávnemu rozkladu oxalátov v tele. Napr. zriedkavá genetická porucha, akékoľvek problémy, ktoré ovplyvňujú funkciu tenkého čreva, ako je nadmerný rast baktérií v tenkom čreve SIBO a iné druhy črevnej dysbiózy /ktoré môžu byť výsledkom užívania antibiotík v minulosti/, operácie tráviaceho traktu, Crohnova choroba atď..
Oxaláty sa môžu tvoriť aj v tele, napr. vitamín C sa v tele mení na oxalát. K endogénnej produkcii oxalátu dochádza v pečeni (15–45 mg/deň). Hyperoxalúria môže byť spôsobená zriedkavými monogénnymi poruchami primárnej hyperoxalúrie /PH, typ 1, 2 a 3/ alebo častejšie enterickou hyperoxalúriou alebo idiopatickej hyperoxalúrie. Genetické faktory: varianty v génoch DGKH, AGXT a GRHPR vedúce k nadmernej tvorbe oxalátov, ktoré môžu svojich nositeľov predisponovať k zvýšenej citlivosti na oxaláty alebo aj k rozvoju primárnej hyperoxalúrie/PH/. PH je zriedkavé autozomálne recesívne vrodené ochorenie metabolizmu glyoxylátov s mutáciami v géne AGXT , GRHPR alebo HOGA1, vedúce k systémovej oxalóze /s endogénnou produkciou >100 mg/deň a hyperoxalúrii.
PH zostáva často nedostatočne diagnostikovaná pre veľkú variabilitu jej klinického obrazu.
Molekulárna genetika PH a jej súvisiace fenotypy boli nedávno preskúmané a aktualizované. PH zahŕňa vzácny autozomálne recesívny súbor ochorení /prevalencia 1:58 000/, ktoré vedú k nadmernej produkcii oxalátov, k hyperoxalúrii a násldne k obličkovým kameňom a nefrokalcinóze.

Diétne chyby a znevýhodnenia

Ľudia s nízkym príjmom vápnika /napríklad tí, ktorí dodržiavajú bezmliečnu diétu, ktorá je odporúčaná pri Hashimotovej chorobe/ môžu mať tiež zhoršené problémy s oxalátmi. Dôvodom je fakt, že dobre dostupný vápnik z potravín môže znižovať absorpciu oxalátov a ten v diéte bez mliečnych produktov, chýba.
Ako už bolo spomenuté, zmeny v črevnom mikrobióme môžu viesť k sekundárnej hyperoxalúrii. Dysbioza v čreve môže viesť k nedostatku probiotických baktérií Oxalobacter formigenes, ktorých enzým „oxalyl-CoA dekarboxyláza“, rozkladá oxalát. Použitie dvoch špecifických antibiotík, erytromycínu /indikuje sa pri SIBO/a azitromycínu pravdepodobne spôsobí vymiznutie tejto baktérie. Štúdia z roku 2011 zistila, že zatiaľ čo 59 percent ľudí v bežnej populácii malo merateľnú hladinu Oxalobacter formigenes pri testoch stolice, iba 18 percent užívateľov, ktorí v minulosti užívali azitromycínu a 26 percent užívateľov erytromycínu, malo túto baktériu prítomnú v stolici. Naproti tomu asi 40 percent užívateľov antibiotík amoxicilínu malo prospešné baktérie pri testoch stolice.
Pokiaľ nie je možné zvýšiť príjem vápnika z mliečnych výrobkov, teoreticky môže užívanie doplnkov vápnika s jedlom pomôcť pri viazaní oxalátov v čreve a predchádzať ich vstrebávaniu zvýšenej koncentrácii vo zvyšku tela, vrátane obličiek, kde sa menia na kryštály oxalátu/šťavelanu.
Podľa výskumného článku z roku 2006 by mal byť uprednostňovaným doplnkom vápnika pre ľudí s rizikom tvorby kameňov citrát vápenatý, pretože pomáha zvyšovať vylučovanie citrátu močom. Ak nie je možné zvýšiť vápnik v potrave, odporúča sa dávka 200 – 400 mg.
Nedostatok B6 bol tiež spojený s problémami s oxalátmi. Pokiaľ máme nedostatok B6, môže byť bezpečnejšia forma P5P /pyridoxal5fosfát/ ako forma pyridoxínu. V štúdii z roku 1999, ktorú vykonal Curhan a kolegovia, užívanie doplnku B6 s dávkou vyššou ako 40 mg denne viedlo k najnižšiemu riziku obličkových kameňov /ktoré sú spôsobené kryštálmi oxalátu/.
P5P /pyridoxal 5fosfát/, forma B6, môže byť bezpečnejšia ako forma pyridoxínu.
Pár slov na záver k diéte ak sa vám už nechce čítať 😊
Zelenina a ovocie, ktoré by sa nemali konzumovať pri nízkooxalátovej diéte: špenát, mangold-cvikla a iné kultivary repy, okra, mrkva, zemiaky rebarbora, kivi, datle, maliny, pomaranče, mandarínky. Tiež fazuľa, bôb, soja, orechy – mandle, vlašské orechy, pistácie, makadamové orechy, kešu oriešky, kakao a niektoré druhy obilnín.
Obsah oxalátu sa dá znížiť namáčaním a varením, technológiou varenia, pridávaním mlieka, moderovaním obsahom tuku a pod.

Ako dodržiavať diétu s nízkym obsahom oxalátov?

Diéty s nízkym obsahom oxalátov si môžeme vytvoriť moderovaným výberom a konzumáciou vysoko oxalátových a nízko oxalátových potravín, keďže dnes už vieme, ktoré potraviny obsahujú viac a menej oxalátov / určité druhy ovocia, zeleniny, orechov, obilnín a strukovín/. Hoci sa odporúčania môžu líšiť, väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti odporúča obmedziť príjem oxalátu na menej ako 40–50 mg denne.
Aby ste zostali pod týmto limitom, vaša strava by mala pozostávať predovšetkým z potravín, ako sú bielkoviny, mliečne výrobky, biela ryža a ovocie a zelenina s nízkym obsahom oxalátov.
Namáčanie a varenie niektorých druhov zeleniny a strukovín môže znížiť obsah oxalátov /varenie mangoldu, cvikle a špenátu bez pokrievky, pridávanie, mlieka,atď./ odporúčajú sa aj iné úpravy stravy, ako je pitie väčšieho množstva vody, konzumácia väčšieho množstva potravín bohatých na vápnik a zníženie príjmu soli.
Potraviny sú zvyčajne rozdelené do štyroch kategórií podľa obsahu oxalátov :
• Veľmi vysoký obsah: viac ako 100 mg oxalátov na porciu
• Vysoký: 26–99 mg na porciu
• Mierny: 10–25 mg na porciu
• Nízky: 5–9 mg na porciu
Pokiaľ vám bola odporučená nízkooxalátová diéta mali by ste konzumovať väčšinou potraviny, ktoré obsahujú nízke až stredné množstvá oxalátov a obmedziť potraviny a nápoje s vysokým obsahom oxalátov.
Pozitívum je že, mnoho potravín má prirodzene nízky obsah oxalátov a môžete si ich vychutnať ako súčasť zdravej diéty s nízkym obsahom oxalátov.

Tu sú niektoré potraviny, ktoré môžete jesť na diéte s nízkym obsahom oxalátov :
• Ovocie: banány, čerešne, jahody, jablká, marhule, citróny, broskyne, slivky, mango, melón
• Zelenina: horčica, brokolica, kapusta, karfiol, šampiňóny, cibuľa, hrášok, cuketa, mizuna, pak choi, čínska kapusta
• Obilniny a škroby: biela ryža, kukuričná múka, polenta, ovsené otruby
• Bielkoviny: vajcia, mäso, ryby, hydina
• Mliečne výrobky: jogurt, syr, mlieko, maslo
• Nápoje: káva, voda, ovocné šťavy
• Byliny a korenie: škorica, čierne korenie, koriander, rasca, kôpor
Potraviny, ktorým sa treba vyhnúť
Diéta s nízkym obsahom oxalátov vylučuje potraviny s vysokým obsahom oxalátov, vrátane určitých druhov ovocia, zeleniny, orechov, semien a škrobov.
Niektoré z potravín, ktoré nie sú povolené na diéte s nízkym obsahom oxalátov, zahŕňajú:
• Ovocie: rebarbora, kivi, datle, maliny, pomaranče, mandarínky, čučoriedky, černice, hurmikaki
• Zelenina: špenát, mangold, zemiaky, repa, rôzne druhy repy/chioggia/, yamy, okra, mrkva, okra
• Strukoviny: fazuľa všetky druhy
• Orechy: mandle, vlašské orechy, pistácie, makadamové orechy, kešu oriešky
• Semená: slnečnicové semienka, tekvicové semienka,sezamové
• Čokoláda a kakao
• Obilniny a škroby: hnedá ryža, kuskus, proso, bulgur, kukuričná múka, kukuričná krupica, tapioka, maniok
• Nápoje: čokoládové mlieko, horúca čokoláda, čaj, paradajková šťava, zelený čaj, pivo,
• Sójové výrobky: tofu, sójové bôby, sójové hamburgery
Diéta s nízkym obsahom oxalátov obmedzuje príjem mnohých druhov ovocia, zeleniny, orechov, semien, škrobov a strukovín s vysokým obsahom oxalátov.
Súhrn: zvýšený príjem oxalátov môže súvisieť s vyšším vylučovaním šťavelanu močom, čo môže prispieť k rozvoju obličkových kameňov.
Zvýšenie príjmu vápnika však môže byť účinným spôsobom, ako sa chrániť pred obličkovými kameňmi. Tento prístup poskytuje alternatívu k vylúčeniu potravín s vysokým obsahom oxalátov.
/štúdia biologickej dostupnosti oxalátov v potravinách/

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC3071521/ Factors Related to Colonization with Oxalobacter formigenes in U.S. Adults , M.S., 1 Gary C. Curhan, M.D., Sc.D.,2 David R. Cave, M.D., Ph.D.,3 Theresa E. Anderson, R.N.,1 and David W. Kaufman, Sc.D.1
Preto, ako ste iste pochopili, ak by sme mali dostatok vedomostí o potravinách, ich zložení a vhodnom spracovaní, nemuseli by sme pravidelne užívať doplnky výživy a v niektorých prípadoch skutočne vyhadzovať peniaze von oknom. Volá sa to potravinová gramotnosť a tú si treba v rámci zachovania zdravia, neustále zvyšovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Mohlo by sa vám páčiť

Koncept o jedle, ktorý komunikuje moderným spôsobom staré dobré hodnoty gastronomickej kultivovanosti.

NEWSLETTER

Copyright @ 2021 - Horecka.sk
All rights reserved
Made by VIANSOL, s. r. o.